گزارش نظر

روز خبرنگار 23 اردیبهشته. لطفن انرژی و قریحه تون رو شیف بدین به اون روز. 17 مرداد هیچ ربطی به خبرنگاری نداره.