گزارش نظر

جسارتا سرمایه گذار درست هست نه سرمایه گزار.............................................................................ممنون از تذکر به جای شما