سی و یک نما - تئاتر سخت است. شما این را فهمیده‌اید! شما نشان داده‌اید تئاتر ژست‌های پوک و بیانیه‌های توخالی نیست. تئاتر به رخ کشیدن معلومات و یا تصاویر آخرین فیلمی که دیده‌اید نیست. تئاتر یک گردهمایی برای خواندن نمایشنامه‌ای از حفظ نیست. تئاتر محلی برای درخشش موجودات تنبل نیست. تئاتر یک بهانه برای بدست آوردن کمک هزینه دولتی نیست. تئاتر نوبتی نیست، تئاتر نوبتی نیست، تئاتر نوبتی نیست. تئاتر یک خانه است.

منتشرشده در تئاتر