سی و یک نما- مسجد بلال میعادگاه خداحافظی با تو بود و میشد فهمید که تو مصادره شده ی هیچ قشر خاصی نبودی. هم اینوری ها بودند و هم اونوری ها. از برنامه سازان کودک بگیر تا نمایندگان مجلس .و چه خوب بود این دور همی.

منتشرشده در تلویزیون