گزارش نظر

این مطلب شما صدبرابر توهین امیز ترو سخیف تر از کار علی ضیا به ایرج ملکی بود