ناصر یاخچی بیگلو / سی و یک نما - شبکه اجتماعی در یک تعریف می تواند به معنای نمایش و ارتباط انسان ها، گروه ها و سازمان ها برای رسیدن به هدف مشترک باشد یا به زبان ساده تر یعنی ارتباط میان آدم ها و کنش و واکنش های مربوط به آنها .

منتشرشده در سینمای جهان

نزهت بادی*سی و یک نما- واکین فینیکس از آن سودایی های مساله دار و وسواسی است که از بحرانی حل ناشدنی درون خویش رنج می برد و مدام به شکل مازوخیستی با زخمی عمیق در وجودش کلنجار می رود و از این رو بیشتر و بیشتر در خود مچاله می شود و هراس ها و سرخوردگی ها و کابوس های حاصل از تک افتادگی و درک ناشدگی اش را در خود تلنبار می کند تا بالاخره یک جایی عنان از کف دهد و با خشونتی مهارناشدنی فوران کند و هر بار در این برون ریزی عصیانگرانه و دردآلود بخشی از وجودش به زوال برود.

منتشرشده در سینمای جهان


عادل متکلمی آذر (سی و یک نما) – گر چه فیلم " او " محصول سال 2013 است و به دلیل مطرح شدن در "گلدن گلوب " ، " اسکار" و فستیوالهای دیگر بارها از این فیلم گفته و شنیده ایم اما با دیدن دوباره "او" حس کردم که هنوز هم می توان ازآن گفت و شنید
 

منتشرشده در سینمای جهان