هما گویا (سی و یک نما)- فیلم با سکانسی از کنگره روانپزشکی در یک تیمارستان شروع می شود. زن جوانی (کیت بکینسیل) را آورده اند که به عنوان نمونه یک بیمار روانپریش مطرح کنند . زن فریاد می زند و از مدعوین کمک می خواهد. استاد روانپزشک توضیح میدهد که او دیوانه ای است که به شوهرش حمله کرده و گوش او را جویده و چشمش را کور کرده است. زن در حالی که همچنان کمک می طلبد دچار حمله هیستریک می شود و او را از سالن بیرون می برند.

منتشرشده در سینمای جهان