سی و یک نما - روز پنجم از هفتاد و دومین دوره ی فستیوال کن2019 با تظاهرات معترضین با نمادهای سبز رنگ که موافق سقط جنین هستند، روی فرش قرمز کن جنجالی شد. در این روز همچنین چهره های سرشناس سینمای جهان روی فرش قرمز رفتند.

منتشرشده در سینمای جهان