سی و یک نما- نامزدهای اسکار 2014 اعلام شدند. «جاذبه» و «حقه بازی آمریکایی» با نامزدی در 10 رشته در صدر قرار دارند و بعد از آنها «12 سال بردگی» با 9 نامزدی بعد از آنها قرار گرفته. فهرست نامزدهای مراسم اسکار امسال اعلام را در ادامه می خوانید.

منتشرشده در سینمای جهان