سی و یک نما - کمیتهٔ "مدال فیلدز" در مورد او چنین گفت: «چیره ‌دست در گسترهٔ قابل توجهی ازتکنیک‌ها و حوزه‌های متفاوت ریاضی. او تجسم ترکیبی کمیاب از توانایی تکنیکی، بلندپروازی جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف است»

منتشرشده در گوناگون