ریحانه محمودی (سی و یک نما)- «خواهرانِ خانه اي در انتهاي خيابان بهار، به دنبال راه خروجي خانه ميگردند، راهي كه مدتهاست گم كرده اند. در پي يافتن اين راه با پيدا شدن دفترچه يادداشت خاطرات مادرشان به حقايقي در مورد اين خانه پي ميبرند و در ميابند قفل در اين خانه از داخل خانه زده شده است و...»

منتشرشده در تئاتر