سی و یک نما - دیالوگ ها بیشتر مال خودش بود. نمی تونست دیالوگ رو حفظ کنه. این رو سالها پیش سر صحنه ی یکی از سریال های رضا عطاران فهمیدم. "اکت"هاش هم بیشتر اوقات مربوط به خودش بود و گاه زیادی، اما همین ها کار را بامزه تر می کرد و رضا عطاران باهوش این رو به خوبی می دونست.

منتشرشده در تلویزیون