کاملیا مسنن زاده - قاضی نیستم، قضاوت نمیدانم ، مثل همه میشنوم ومیبینم وکنجکاو به وقایع دورو برم.شنیدن اتفاقاتی که همه روزه ممکن است گریبان بسیا‌ری از افراد جامعه را بگیردو این مردم همیشه راه حل هایی برای رفع مشکلاتشان پیدا میکنند. مسائلی که حکایت از گذار سخت از یک دوران را دارد، دردناک به اندازه یک زایمان ودر این گذار؛ زاده و یا زایا همه میتوانند قربانی شوند.

منتشرشده در گوناگون